اِقلیمِ اِقلیما

اِقلیمِ اِقلیما

آدم همیشه تنها می مونه اگه اجازه نده کسی اهلیش کنه...

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

چشمهایش

يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۱۳ ب.ظ

چندروز بیشتر به عید نمانده بود،به سرعت به سمت مرکز خرید میرفتم،آنقدر همه چیز نزدیک عید به هم ریخته بود که حتی نمیدانستم باید اول کدام بخش از خریدهایم را انجام دهم...

همین که به سرعت میرفتم سرراهم پیرزنی را دیدم که دستش را روبه روی آدمهایی که به سرعت رد میشدند دراز کرده بود..

پیرزن بدون هیچ حرف یا حتی حرکت خاصی فقط دستش را دراز کرده بود و مثل یک رباط بی احساس به سمت آدمها برمیگشت و آدمها گویی او را نمیدیدند...

بخاطر عجله ای که داشتم به سرعت از کنارش رد شدم ولی هنوز خیلی دور نشده بودم که ایستادم و برگشتم و منتظر شدم که به من برسد ولی انگار خیلی فاصله داشتیم ،فکرش راهم نمیکردم اینقدر سرعتم زیاد بوده که اینقدر از او دور شده باشم....

با عجله دست توی کیفم کردمو یک پنج هزارتومنی درآوردمو به سمتش دویدم ،پول را کف دستش گذاشتمو خواستم بروم که چشمهای عجیب پیرزن مرا برای لحظه ای میخکوب کرد...

چشمان سردو بی فروغ زن،خالی از هرگونه حس زندگی بود،احساس میکردم بجای چشمانش دو دکمه سبزرنگ توی صورتش چسبانده اند،حتی پلک هم نمیزد،آنقدر نگاهش سرد و خشک بود که هنوز یادآوریش برای لحظه ای تمام بدنم را کرخت میکند...

زن حتی انگار مراهم نمیدید ،بعد ازمن دوباره مثل یک رباط بی احساس سمت کس دیگری چرخید...

از او دور میشدم و تمام حواسم پیش چشمهایش بود،چشمهای پیرزنی که نمیدانم به تاوان کدام اتفاق تلخ زندگی اینقدر خالی از عاطفه شده بود،چشمهایی که حتی گویی سالها بود اشکی برای گریستن نداشته،در چشمهایش حتی التماس هم نبود،...

دنیا چه بلاها که سرآدمها نمیاورد،درتمام زندگیم کسی اینگونه زنده ولی خالی از حیات را به چشم ندیده بودم،زنده ی مرده،یا مرده ی زنده هردو میتوانست اسمی باشد که آن زن را توصیف کند...

واین چشمها سه هفته است که از جلوی چشمهایم کنارنمیروند،زل زده اند توی چشمهایم،همانقدر سردو بی فروغ،همانقدر خالی از زندگی....

واین آزارم میدهد،گاهی حس میکنم آن زن واقعی نبود و شاید با نگاهش باید چیزی میفهمیدم و نفهمیدم آنقدر که خودش و چشمهایش عجیب بود ولی بعد سرم را به سرعت تکان میدهمو با خودم میگویم باز میخواهی چه خزعبلاتی توی ذهنت ببافی ،بیخیال دیوانه!:(

  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • ۱۶ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۱۳
  • اقلیما ...